Algemene Voorwaarden

Artikel 1.Definities

1. Liefdevolle Verwachting: trainingsbureau dat trainingen op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers, gevestigd te Boelenslaan en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66942470.
2. Training: workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord.
3. Deelnemer: de organisatie of de persoon die de deelneemt aan de training.
4. Overmacht: de onmogelijkheid voor Liefdevolle Verwachting of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Liefdevolle Verwachting valt.
5. Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Liefdevolle Verwachting

Artikel 2. Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Liefdevolle Verwachting met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen en andere soorten dienstverlening.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. Druk- of typfouten zijn voorbehouden.
4. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Aanmelding en plaatsing
1. Een deelnemer kan zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van Liefdevolle Verwachting of per mail via [email protected].
2. De overeenkomst tussen de deelnemer en Liefdevolle Verwachting komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging door Liefdevolle Verwachting aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding.
3. De deelnemer verbindt zich voor de gehele opleiding.
4. Elke deelnemer ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebevestiging binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.
5. Liefdevolle Verwachting contracteert met de individuele deelnemer, niet met het kantoor c.q. de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen (“factuuradres”) maar de deelnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.
6. Plaatsing op een training geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven voorkeuren, hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. Indien een deelnemer niet kan worden geplaatst, ontvangt betrokken deelnemer daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht.
7. Liefdevolle Verwachting behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, individuele inschrijvingen te weigeren.

Artikel 4. Annulering, verhindering en overmacht
1. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.
2. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen na het bestellen van de training kosteloos te ontbinden (indien wettelijke bedenktijd ex. artikel 6:230 o BW van toepassing) tenzij anders overeengekomen.
3. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de eventuele bedenktijd zoals bedoeld in lid 2) dat Liefdevolle Verwachting gerechtigd is de volgende kosten bij de deelnemer in rekening te brengen:
a. bij annulering tot drie maanden voor aanvang van de training: 10% van de prijs;
b. bij annulering tussen drie maanden en twee maanden voor aanvang van de training: 20% van de Prijs;
c. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de training: 30%van de Prijs;
d. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de training: 50% van de Prijs;
e. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training: 70% van de Prijs;
4. In het geval dat Liefdevolle Verwachting door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen training/dienstverlening geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Liefdevolle Verwachting het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Liefdevolle Verwachting,  zonder dat Liefdevolle Verwachting tot vergoeding van enige schade is gehouden.
5. Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Liefdevolle Verwachting niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Liefdevolle Verwachting kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met een datumwijziging gemoeid zijn.
6. Indien Liefdevolle Verwachting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Liefdevolle Verwachting gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 5. Betaling

1. Liefdevolle Verwachting zendt deelnemer een factuur voor de betreffende training. Deelnemer is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Liefdevolle Verwachting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Liefdevolle Verwachting is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Liefdevolle Verwachting redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de deelnemer.
3. De betalingstermijn op de factuur is een fatale termijn. Indien de verschuldigde opleidingsprijs niet tijdig is voldaan, heeft Liefdevolle Verwachting het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. In dat geval wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld in artikel 4.
4. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief opleidingsmateriaal.

Artikel 6. Doel van de cursus en intellectueel eigendom
1. Deelnemer wordt uitsluitend opgeleid voor het geven van de live oudercursus Liefdevolle Verwachting aan ouders, zowel voor privécursussen als in groepsverband.
2. Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust uitsluitend bij Liefdevolle Verwachting. Het verspreiden of gebruikmaken van de inhoud en materialen anders dan bedoeld voor de oudercursus is verboden.
3. Deelnemer mag de trainingsmaterialen, specifiek bedoeld voor ouders, uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor gebruik als training aan ouders.
4. Deelnemer biedt de oudercursus aan met gebruikmaking van de naam ‘Liefdevolle Verwachting’ als dienst vallend onder de eigen bedrijfsnaam. Gebruikmaken van de inhoud van de cursus onder een andere naam is niet toegestaan.
5. De training Liefdevolle Verwachting voor professionals wordt uitsluitend gegeven door Liefdevolle Verwachting. Het door deelnemer of derden gebruikmaken van het intellectueel eigendom van Liefdevolle Verwachting voor het trainen van andere professionals is nadrukkelijk niet toegestaan.
6. De oudercursus mag niet door deelnemer aan andere professionals gegeven worden met als doel kennis verrijking en/of het intellectueel eigendom van Liefdevolle Verwachting inzetten voor professioneel gebruik door derden.
7. De online oudercursus Liefdevolle Verwachting is ontwikkeld en wordt aangeboden door Liefdevolle Verwachting. Het is  deelnemer niet toegestaan een eigen online versie van de oudercursus Liefdevolle Verwachting aan te bieden.  Het is deelnemer wel toegestaan live een online oudercursus te geven.
8. Overig gebruik van het intellectueel eigendom dat in de training wordt onderwezen, mag enkel na schriftelijke toestemming van Liefdevolle Verwachting en onder duidelijke bronvermelding.
9. Bij (reclame)uitingen voor de oudercursus Liefdevolle Verwachting wordt door deelnemer het beeldmateriaal gebruikt dat in het mediapakket aan deelnemer verstrekt wordt door Liefdevolle Verwachting. Aanpassingen aan het logo en/of de huisstijl van Liefdevolle Verwachting is verboden. Dit geldt zowel voor uitingen op papier als digitaal.
10. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden is er een direct opeisbare boete van €2500,- euro per overtreding van toepassing.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Liefdevolle Verwachting is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Liefdevolle Verwachting.
2. Liefdevolle Verwachting is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid
1. Liefdevolle Verwachting behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die deelnemer verstrekt vertrouwelijk.
2. Liefdevolle Verwachting staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van deelnemer niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

Artikel 9. Klachten
1. Klachten dienen binnen 14 dagen na constatering gemotiveerd aan Liefdevolle Verwachting te worden meegedeeld. Binnen 5 werkdagen ontvangt de verzender een bevestiging van ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen 4 weken na ontvangst behandeld. De klacht en de afhandeling daarvan wordt door Liefdevolle Verwachting geregistreerd en bewaard voor een periode van vijf (5) jaar.
2. Klachten kunnen door deelnemer geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Liefdevolle Verwachting.
3. Indienen van een klacht leidt niet tot opschorting van betalingsverplichting van de deelnemer.

Artikel 10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Liefdevolle Verwachting worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website van Liefdevolle Verwachting. 

Oktober 2022